Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina

Opis in cilji projekta PDF natisni E-pošta
Torek, 28 Oktober 2008 17:39
Gradbena dela v IPC BrezinaInvestitor Ob?ina Breice eli razviti na obmo?ju Breic podro?je, ki bi nudilo pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti v ob?ini in regiji. Uporabniki poslovne cone (proizvodna podjetja, obrtne delavnice, trgovine, storitvena podjetja) bi z razvojem in rastjo omogo?ila nova delovna mesta, visokokvalitetno tehnologijo, skrb za okolje itn. Morebitni dobi?ki podjetij bi prispevali k izboljanju tako ob?inskih kot dravnih prora?unov ter dolgoro?no vplivali na ekonomsko, socialno, izobraevalno in kulturno razvitost ob?ine. Izgradnja Industrijsko poslovne cone Brezina tako predstavlja potreben pogoj, ne samo za razvoj ob?ine, temve? tudi za razvoj regije Posavje.

Urejena cona bo namenjena obstoje?im podjetjem, samostojnim podjetnikom in obrtnikom iz okolice, ki bi svoje delovanje preselili v spodbudno podjetniko okolje. Prav tako bi v cono prili gospodarski subjekti iz drugih slovenskih regij in iz tujine, saj je lega cone zelo privla?na. Predvsem pa bodo povrine v coni namenjene novo nastajajo?im podjetjem, ki za opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo komunalno opremljeno zemlji?e po sprejemljivi ceni.

Pozitivni vplivi izgradnje Industrijsko poslovne cone Brezina zajemajo:

  • pridobitev novih investicij za vlaganje v modernizacijo obstoje?e proizvodne in storitvene dejavnosti,
  • ustvarjanje inovacijskega okolja in razvojnih jeder,
  • okrepitev komercialnih in razvojnih sposobnosti podjetij,
  • monosti za povezovanje manjih podjetnikov, ki bi nudili podporo obstoje?i, oziroma predvideni proizvodnji,
  • odpiranje novih delovnih mest za visoko kvalificiran kader,
  • monosti zaposlovanja teje zaposljivega kadra,
  • sanacija velikih degradiranih povrin znotraj urbanih povrin mesta,
  • ustvarjanje pogojev za vra?anje ljudi v regijo,
  • pomemben prispevek k celostnemu urbanisti?nemu urejanju mesta in samega okolja,
  • pove?anje drubeno ekonomskega standarda ter standarda prebivalcev.

Projekt podpira 1. razvojno prioriteto Slovenije, ki predvideva konkuren?no gospodarstvo in hitrejo gospodarsko rast s spodbujanjem podjetnitva in pove?evanjem konkuren?nosti.

Projekt je vklju?en v Regionalni razvojni program regije Posavje, ki podpira ureditev poslovnih con regionalnega pomena ter predvideva vzpostavitev gospodarsko razvojne infrastrukture, komunalno opremljanje gospodarsko razvojnih con nacionalnega, regionalnega in lokalnega pomena, v katerih se bodo namestila velika proizvodna in logisti?na podjetja ter lo?ene obrtno-proizvodne cone regionalnega pomena.

Kontaktni osebi
Zadnjič posodobljeno: Ponedeljek, 05 Oktober 2009 21:43
 

Anketa

S kaknim namenom ste obiskali spletno podstran IPC Brezina?
 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information