Ureditev starega mestnega jedra

PDF natisni E-pošta
Petek, 05 Marec 2010 08:46

O projektu

Ob?ina Breice je po pripravi potrebne projektne dokumentacije objavila javni razpis za izvajalca del. Med tirimi (4) prispelimi ponudbami je bilo kot najugodneji ponudnik izbrano podjetje GRADIS GP iz Ljubljane. Izvedba projekta je ocenjena na vrednost 478.179 evrov, nadzor nad deli bo vrilo podjetje Region d.o.o.
V sklopu investicije bo poruen obstoje?i most in na njegovem mestu zgrajen novi objekt (lo?na prednapetna konstrukcija). Na?rtovani za?etek del je 5.3.2010, predviden zaklju?ek del pa v treh mesecih od pri?etka del - 2. junija 2010. Investicija se bo pri?ela s pripravljenimi deli, sledijo zemeljska dela in izdelava armiranih betonskih temeljev in opornikov. Investicija se bo zaklju?ila z rekonstrukcijo Bizeljske ceste v delu izgradnje mosta.

Ob?ina Breice pri?akuje tako od izvajalca del, podjetja Gradis GP Ljubljana, kot od nadzornika podjetje Region, da bodo dela dokon?ana v pogodbenem roku, to je e pred turisti?no sezono.

Urejanje starega mestnega jedra


Izgradnja nadvoza oz. mostu na Bizeljski cesti je del irega projekta Urejanje starega mestnega jedra v vrednosti 2,6 milijona evrov, za katerega je ob?ina uspeno kandidirala na razpisu za evropska sredstva in tako pridobila nepovratna evropska sredstva v viini 1,7 milijona evrov. Projekt poleg Ob?ine Breice v deleu 85% upravi?enih strokov sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj s soudelebo sredstev dravnega prora?una. Projekt se izvaja v ?asu od aprila 2008 do konec septembra 2010. Operacijo sestavlja 13 projektov, od katerih je enajst takih, ki predstavljajo fizi?ni poseg na terenu (obnova, izgradnja, predstavitev s tablami), dva podprojekta pa zajemata pripravo investicijske dokumentacije in obve?anje javnosti.

Ureditev starega mestnega jedra bo prinesla poviano uporabnosti in privla?nosti do sedaj zanemarjenih povrin v mestu kar bo pove?alo privla?nosti mestnega jedra. Cilj tega je tudi razvoj dodatnih dejavnosti, podpore obstoje?im dejavnostim, razvoja turisti?ne ponudbe, ohranjanja naseljenosti obmo?ja mestnega jedra.

Projekt zajema celovito prenovo mesta, zato je razdeljen na posamezne podprojekte, vendar predstavlja eno operacijo. Do sedaj so bile v sklopu projekta urejene naslednje ulice:
Ulica stare pravde od Bizeljske ceste do CPB (ureditev cesti?a),
Ulica Pod obzidjem,
?ernel?eva cesta,
Levstikova ulica
in Bizeljska cesta izvedba razsvetljave in plo?nika.


Poleg ulic je bilo znotraj te investicije urejeno e cesti?e pri Zdravstvenem domu Breice, notranja fasada na mestni hii, obmo?je pri O Breice ter temeljita obnova grajskega parka, ki danes ponuja prijeten prostor za sprehode v naravi.

Z vodenjem ?ez mesto Breice oz. s pripravo ozna?itev pomembnejih objektov in izkopanin v mestu ter z izgradnjo nadvoza na Bizeljski cesti bo projekt urejanja mestnega jedra zaklju?en. S projektom eli Ob?ina s celovito prenovo mestnega jedra in ulic pove?ati privla?nost samega mesta Breice tako za lokalno prebivalstvo kot za obiskovalce.

Lokacija del

Projekt se je izvajal in se e izvaja v samem centru Breice v starem mestnem jedru in zajema ulice Ulica Pod obzidjem, ulica Stare pravde, Bizeljska cesta z ureditvijo nadvoza, ?ernel?eva ulica, Levstikova ulica, Cesta prvih borcev, Grajski park ob Preernovi ulici in Hrastinski ulici.
Cilj investicije
Investicija ureditve mestnega jedra bo omogo?ila naslednje pridobitve/koristi:
z modernizacijo ulic se ustrezno uredi prometna infrastruktura, ki vodi do posameznih stanovanjskih enot, na obmo?ju mestnega jedra mesta Breice, s tem pa se zagotovi splona dostopnost prebivalstva v prostoru,
z izvedbo se pove?uje atraktivnost mestnega jedra tudi s ciljem ohranjanja oziroma povianja naseljenosti obmo?ja mestnega jedra,
skladno z Uredbo se z izvedbo projekta modernizacije in zamenjave javne razsvetljave v mestnem jedru zmanjuje svetlobna onesnaenost,
z ustrezno ureditvijo cesti?a se izognemo nadaljnjemu uni?evanju cesti?a, prispevamo k varnemu odvijanju prometa in lajemu vzdrevanju ceste,
z modernizacijo ceste prispevamo k bolji obiskanosti mestnega jedra kot turisti?no zanimivega podro?ja, kar ima za posledico nadaljnji razvoj dejavnosti,
s turisti?no signalizacijo se pove?a atraktivnost mestnega jedra,
zvia se uporabnost in atraktivnost do sedaj zanemarjenih povrin v mestu,
zvia se prometna varnost v mestnem jedru.

Povzetek vseh koristi, ki jih prinaa investicija v ureditev mestnega jedra Breice, lahko strnemo v naslednjih alinejah:
lepi in atraktivneji izgled mesta Breice,
iritev turisti?ne ponudbe oziroma predstavitev celotnega mestnega jedra kot turisti?ne to?ke,
pove?evanje tevila obiskovalec, kar ugodno vpliva na gospodarski razvoj mesta in ob?ine,
zadovoljstvo in ponos Brei?anov na nae mesto,
ureditev cesti? in nadvoza vpliva na ve?jo prometno varnost,
urejenost mesta vzpodbuja ljudi k bolj skrbnemu ravnanju z javnimi objekti in jih ozave?a o drubeni pripadnosti,
ohranjanje naravnih, kulturnih, zgodovinskih, turisti?nih privla?nosti obmo?ja,
izboljanje kvalitete bivanja prebivalcev Breic in okolice.

Urejanje starega mestnega jedra e izvedeni podprojekti

Ulica stare pravde (od Bizeljske ceste do CPB)


V sklopu projekta je bilo urejeno cesti?e, obnovljena javna razsvetljava, vozi?e, povrin za pece, izgradnja plo?nika, urejeno je bilo odvodnjavanje s streh v kanalizacijski kanal in talna ter vertikalna prometna signalizacija.
Vrednost izvedbe znaa 266.711 EUR.

Ulica Pod obzidjem


V sklopu projekta je bila urejena javna razsvetljava, plo?nik in cesti?e. V ?asu izvedbe tega projekta sta na ulici hkrati potekala e dva druga projekta urejanje parkiri? in kanalizacije.
Vrednost izvedbe znaa (JR, plo?nik, cesti?e) 234.691 EUR.

Obnove Levstikove ceste in ?ernel?eve ulice

Projekt je obsegal obnovo ceste in plo?nikov (s signalizacijo in ostalimi pripadajo?imi ureditvami kot je odvodnjavanje s ceste), obnovo kanalizacije in obnovo javne razsvetljave. Vrednost izvedbe projekta je 347.721 EUR.

Bizeljska cesta izvedba razsvetljave in plo?nika

V investiciji je bila zajeta izgradnja in obnova javne razsvetljave, obnova celotnega plo?nika v dolini cca 450m ( od krianja z Ulico stare pravde (pri stari trgovski oli), do obmo?ja pred krianjem s Cesto svobode), urejena prometna horizontalna in vertikalna signalizacija, obnovljeni del ceste pod prehodi za pece ter izvedba klan?in za funkcionalno ovirane osebe na prehode za pece po desni strani ceste v obmo?ju med Jur?i?evo ulico in kroi?em z Maistrovo ulico.
Vrednost izvedbe projekta je 209.346 EUR

Ureditev pri Zdravstvenem domu BreiceObnova parkiri?a pri zdravstvenem domu v Breicah - obnova parkiri?a pred stavbo Zdravstvenega doma v Breicah in zajema obnovo povrin parkiri?a, plo?nikov in ceste ter obnovo javne razsvetljave.
Vrednost izvedbe projekta je 147.549 EUR.

Mestna hia

V sklopu projekta je bila urejena notranja fasada na mestni hii, ki predstavlja zaklju?ek prve faze obnove. Obnovljena mestna hia je postala stikali?e kulturnega delovanja tevilnih drutev in posameznikov v ob?ini Breice. .
Vrednost izvedbe projekta je 7.242 EUR.

Talne oznake pri O Breice (Jur?i?eva)Obmo?je pri O Breice, predvsem krii?e, je bilo urejeno s talno in z vertikalno prometno signalizacijo, kar je pomembno izboljalo prometno varnost na tem ob?utljivem obmo?ju.
Vrednost izvedbe projekta je 3.633 EUR.

Obnova grajskega parka


Grajski park ob gradu Breice je dobil novo podobo. Urejene so bile poti in trije platoji, drevesa so bila strokovno obrezana. Park v Breicah je prvi park v Sloveniji s celovito ureditvijo dreves, drevesa v parku bodo ohranjena in pomlajena. Potek poti je bil prilagojen rasti?em dreves in koreninskim sistemom, urejena je tudi javna razsvetljava, postavljene klopi in koi, zasajene grmovnice, postavljena pa bodo e igrala za otroke.
Vrednost izvedbe projekta je 144.274 EUR.

Vir: ob?ina Breice

Zadnjič posodobljeno: Petek, 05 Marec 2010 19:35
 

Zadnje noviceProjekt delno financirata
Republika Slovenija in EU.

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information